เครื่องมือ และ อุปกรณ์ สำหรับ งานป้าย และ Nameplate
หัวกัด

ดอกกัด