การสร้างปุ่มควบคุม Mach3 จากภายนอก โดยการใช้ switch ควบคุมโดยไม่ต้องใช้ keyboard เพื่อความสะดวกในเวลาทำงาน

1.กำหนด Input สำหรับ ปุ่ม Switch ที่ menu config/port & pin/input signal


2.menu config /system hot key setup กำหนดค่า OEM Code ตามต้องการ


ตัวอย่าง OEM Code 1000  สำหรับการ Start สามารถเปลียน เป็นเลขอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ตามรายการข้างล่างนี้ครับ
Mach3 OEMCode
Screen 1 select(e.g. Program Run screen)    1
Screen 2 select (e.g. MDI screen select)    2
e.g. Toolpath screen select   3
e.g. Positioning screen select   4
e.g. Diagnostics screen select   5
e.g. Corrections screen select   6
e.g. Tables screen select   7
Inc Inc Up   100
Inc Inc Down   101
Reset Interp   102
Jog mode toggle   103
Goto Safe Z   104
Home Z then X then Y, A, B, C - set machine coords   105
Units   106
Mach coords   107
Feed raise   108
Feed lower   109
Spindle CW, reset THC height   110
Slow Jog Up   111
Slow Jog Dn   112
Flood toggle   113
Mist toggle   114
Edit G-code   115
Zero radius DRO on X   116
Zero radius DRO on Y   117
Zero radius DRO on Z   118
Software limits   119
Touch button for Tool length offset   120
Tool Tab Save   121
Fixture Tab Save   122
Torch Enable Toggle   123
Torch Cal Zero   124
Enc Load X   125
Enc To X   126
Enc Load Y   127
Enc To Y   128
Enc Load Z   129
Enc To Z   130
Toggle Mill/Turn mode   131
Tool Path Toggle   132
Zero X Encoder   133
Zero Y Encoder   134
Zero Z Encoder   135
Tool Offset Tog   136
Fixture Off   137
Go Home   138
Part X Offset Touch   139
Part Y Offset Touch   140
Part Z Offset Touch   141
Part A Offset Touch   142
Part B Offset Touch   143
Part C Offset Touch   144
Tool X Offset Touch   145
Tool Z Offset Touch   146
Joy Throttle select   147
Touch Corr Enable Toggle   148
Auto Lim Override Toggle   149
OverRide Limits   150
SS on Act4 Toggle   151
reserved   152
reserved   153
reserved   154
Units/rev - Units/min toggle   155
Set this line as next to execute   156
Jog Follow   157
Joystick ON   158
Joystick OFF   159
Regen toolpath display   160
Zero X-Z to stock as defined in DROs (Turn)   161
Coordinate mode (G90/91)   162
Raise spindle speed   163
Lower spindle speed   164
Laser Probe Enable Toggle   165
Zero laser grid at current location   166
Z inhibit toggle   167
Ignore Tool Change toggle   168
Close current file   169
Re-load last file   170
Jog increment cycle   171
Clear error label   172
Spindle CCW toggle   173
Parallel Port Encoder3 MPG Jog Toggle   174
Cycle axis controlled by MPG 1   175
Block Delete "switch" toggle   176
Optional Stop "switch" toggle   177
Offline toggle   178
Display Abs Machine coordinates (i.e. macnine coords ON)   179
Display Work + G92 coordinates (i.e. Machine coords OFF)   180
Display Work coords (i.e. not with G92)   181
??? Toggle Spindle actual   182
Home X, Home Z (Turn)   184
Select X for MPG 1   185
Select Y for MPG 1   186
Select Z for MPG 1   187
Select A for MPG 1   188
Select B for MPG 1   189
Select C for MPG 1   190
Select Jog Increment 1   191
Select Jog Increment 2   192
Select Jog Increment 3   193
Select Jog Increment 4   194
Select Jog Increment 5   195
Select Jog Increment 6   196
Select Jog Increment 7   197
Select Jog Increment 8   198
Select Jog Increment 9   199
Select Jog Increment 10   200
Feed override Off   201
Feed override Jog   202
Feed override Feed   203
Jog mode Continuous (same as button 276)   204
Jog mode Step (same as button 275)   205
Joystick On   206
Joystick Off   207
Clear Z tool offset (Turn)   208
Clear X tool offset (Turn)   209
Set stock correction to Zero (Turn)   210
Home X Home Z (Turn)   211
Home X (Turn)   212
Home Z (Turn)   213
Show recent G-code files list   214
Display history   215
Load G-code   216
Tool flip toggle (Turn front/rear toolposts)   217
Z-inhibit ON   218
Z-inhibit OFF   219
Port Bit-Test Set (diagnostic)   220
Anti-dive enabled toggle   221
THC Anti-dive OFF   222
THC Anti-dive ON   223
Flood ON   224
Flood OFF   225
Mist ON   226
Mist OFF   227
Load Teach file   228
Toolpath Machine/Job toggle   229
Display Wizard selection window   230
Load the normal screens when Wizard done   231
Simple Complex screen toggle   232
Output 4 ON   233
Output 4 OFF   234
Output 5 ON   235
Output 5 OFF   236
Output 6 ON   237
Output 6 OFF   238
Set Help context   239
Def-Ref all axes   240
Tangential toggle   241
Save XYZ to G59.254 work offset   242
do G0G53 to G59.254 offset location   243
Move to G59.254 with midpoint selection   244
Toggle Jog Mode through Cont/Step/MPG as relevant   245
Force Referenced on all axes   246
CV feed toggle   247
CV feed OFF   248
CV feed ON   249
Disable movement on axis X   250
Disable movement on axis Y   251
Disable movement on axis Z   252
Disable movement on axis A   253
Disable movement on axis B   254
Disable movement on axis C   255
Machine Coordinates toggle   256
Engine OFFline   257
Engine ONline   258
Select encoder jog on axis X   259
Select encoder jog on axis Y   260
Select encoder jog on axis Z   261
Select encoder jog on axis A   262
Select encoder jog on axis B   263
Select encoder jog on axis C   264
Select Step value 1   265
Select Step value 2   266
Select Step value 3   267
Select Step value 4   268
Select Step value 5   269
Select Step value 6   270
Select Step value 7   271
Select Step value 8   272
Select Step value 9   273
Select Step value 10   274
Set Jog mode STEP (same as button 205)   275
Set Jog mode CONT (same as button 204)   276
Increment feedrate   277
Decrement feedrate   278
Run reverse   279
Switch to last used Wizard   280
Cycle axis controlled by MPG 2   281
Toggle taper mode on MPG 2   282
Toggle dual MPG flag   283
Toggle shuttle mode for MPG   284
Return to paused state   285
Remember paused state   286
Toggle override of rapid feeds   287
Crop current dwell now   288
??? Set formlas   289
Inhibit jog of X axis   290
Inhibit jog of Y axis   291
Inhibit jog of Z axis   292
Inhibit jog of A axis   293
Inhibit jog of B axis   294
Inhibit jog of C axis   295
Do screw calibration routine   296
Unconditional crop any dwell now   297
reserved   298
Toggle bypass feed (enables value in OEM DRO 122)   299
Toggle current tool is in front toolpost   300
Code for OEMTriggers runs the macro in SetTriggerMacro   301
Cycle MPG jogging mode   302
Set MPG jogging mode = Velocity   303
Set MPG jogging mode = Velocity/Step   304
Set MPG jogging mode = do single eaxct steps   305
Set MPG jogging mode = do multiple exact steps   306
Push to jog X++   307
Push to jog X--   308
Push to jog Y++   309
Push to jog Y--   310
Push to jog Z++   311
Push to jog Z--   312
Push to jog A++   313
Push to jog A--   314
Calibrate MPGs   315
Save tool table   316
Save work offset table   317
Drag on toolpath does Zoom toggle   318
Drag on toolpath does Pan toggle   319
Display Wizard select dialog   320
Run Newfangled Wizard   321
Emergency bailout - tester use only   322
Toggle visibility of screen 50   323
Turn mode tool touch off X axis   324
Toggle use of spindle step line to control Torch volts   325
Turn mode tool touch off Z axis   326
Select MPG jog mode   327
unknown   328
Push to Jog B++   329
Push to Jog B--   330
Push to Jog C++   331
Push to Jog C--   332
Toggle axis DROs display Dist to Go   333
Toggle X jog off   334
Toggle Y jog off   335
Toggle Z jog off   336
Toggle A jog off   337
Toggle B jog off   338
Toggle C jog off   339
Set a temporary softlimit minimum at current location   340
Set a temporary softlimit maximum at current location   341
reserved   343 - 347
Turn off display of menu bar   348
Turn on display of menu bar   349
Increment spindle speed by value not % (Turn)   350
Decrement spindle speed by value not % (Turn)   351
Jog X and A axis ++ together (foam machines)   352
Jog X and A axis -- together (foam machines)   353
Jog Y and A axis ++ together (foam machines)   354
Jog Y and A axis -- together (foam machines)   355
Cycle start   1000
Pause (Feed Hold)   1001
Rewind   1002
Stop   1003
Single   1004
Resume   1005
Edit File   1006
Zero All   1007
Zero X   1008
Zero Y   1009
Zero Z   1010
Zero A   1011
Zero B   1012
Zero C   1013
Feedrate reset   1014
Estimate Job   1015
Run from here   1016
GotoZs   1017
Coord System   1018
Verify   1020
Reset   1021
Ref X   1022
Ref Y   1023
Ref Z   1024
Ref A   1025
Ref B   1026
Ref C   1027
Joystick Toggle   1028
Softlimits Toggle   1029
Radius Tracking Toggle   1030
Jog Toggle   1031