คีย์ลัดที่ใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ Autocad

การใช้คีย์ลัด จะช่วยให้การเขียนแบบ มีความรวดเร็วขึ้น
  
AR = ARRAY                         ในแบบกำหนดจำนวนและระยะห่าจากจุดอ้างอิง
A = ARC                                เขียนเส้นโค้ง
BR = BREAK                         ตัดเส้นที่ต่อเนื่องกัน ณ จุดที่เราทำการ break
B = BLOCK                           ทำ block ใหม่ให้กับชิ้นงานที่เขียนขึ้นแล้ว
CO,CP = COPY                     ทำชิ้นส่วนภาพที่เราเลือกไว้ให้สร้างขึ้นมาใหม่ ในลักษณะ เหมือนเดิมทุกประการ      
C = CIRCLE                          เขียนวงกลม
CH = CHCOLOR                    เปลี่ยนสี
CHA = CHAMFER                  ตัดมุมของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ 
DT = DTEXT                         เขียนตัวหนังสือ
DB = DIM VASELINE            ให้ dimension แบบต่อเนื่องในแนวเส้นแรก
DC = DIM CONTINUE        ให้ dimension แบบต่อเนื่องในแนวและระดับเดียวกันหมด
DV = DIM HORIZONTAL    ให้ dimension แบบอยู่ในแนวเส้นราบ
DD = DIM DIAMETER         ให้ dimension แบบเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
DS = DIM SCALE                ตัวคูณ factor ของขนาดสเกลของ dimension
DN = DIM NEWTEXT          เปลี่ยน text
DM = DIM MOVE                 การขยับ text ไปมา
DAN = DIM ANGULAR    วิธีการให้ dimension แบบเส้นโค้งเพื่อแสดงขนาดของมุม
DL = DIM LEADER        วิธีการให้dimension แบบชี่จุดตำแห่งที่เราต้องการชี้แจงรายละเอียด
DR = DIM ROTATE       วิธีการให้ dimension แบบป้อนมุมองศาได้
DU = DIM UPDATE       คำสั่งที่ใช้ในการ update dimension
DHO = DIM HOME        การขยับ text กลับจุดปกติของ text
DAA = DIM OBLIQUE  วิธีการให้ dimension แบบเอียงจากแนวปกติเพื่อหลียกเลี่ยงการทับซ้อน
DRR = DIM RADIUS     วิธีการให้ dimension แบบรัศมีของวงกลมหรือส่วนโค้ง
E = ERASE    การลบ
EC = ERASE+CROSS    การลบ + cross
EE = ERASE SINGLE    การลบครั้งเดียว
EL = ELLIPSE    การเขียนวงรี
EP = EXPLODE    การระเบิด
ET = EXTEND  การต่อเส้น
EW = ERASS+WINDOW                 การลบ+window
F = FILLET   การลบมุมโค้ง
CL = LAYER CONTROL  การควบคุมเปลี่ยนแปลง layer
DI = DIVIDE    การแบ่งแบบวงเวียน
DO = DONUT    การเขียนรูปโดนัท
I = INSERT    การเรียก block หรือรูปต่าง ๆ เข้ามาในชิ้นงานเรา
L = LINE                  การเขียนเส้นตรง
LS = LTSCALE    ขนาดของเส้นต่าง ๆ
M = MOVE    การขยับรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
MR = MIRROR    การ copy รูปในลักษณะกลับหลัง จะคล้ายกับรูปที่มองเห็นในกระจก
MN = MENU    คำสั่งที่ทำการเปลี่ยน menu
O = OFFSET    คำสั่ง copy ที่กำหนดขนาดทิศทางในลักษณะขนาด กับรูปที่มีอยู่
OI = OSNAP+INT                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดตัด
OC = OSNAP+CEN                คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นโค้ง
OE = OSNAP+END                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป เส้นปลาย
OQ = OSNAP+QUA    คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป สี่จุดรอบวงกลม
OT = OSNAP+TAN                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป ส่วนผิวสุดของวงกลม
OP = OSNAP+PER                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดไปตั้งฉากกับเส้น
OA = OSNAP+NEAR  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป ตรงไหนก็ได้ที่ไฟดับ
ON = OSNAP+NOD                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับที่โหนด(node)
OS = OSNAP+INS                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับตัวอักษร
OM = OSNAP+MID                  คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับจุดกึ่งกลางของเส้น
N = NON                  ไม่ต้องมีตัวช่วยจับ
J = JOINT    การต่อเส้น
PO = POLYGON                  การเขียนรูปเหลี่ยมต่าง ๆ
PT = POINT    การย่อขนาดส่วนวัตถุ
SO = SOLID    การสร้างวัตถุที่มีความทึบ
STY = STYLE   การเปลี่ยน style ตัวหนังสือ
T = TRIM    การตัดเส้น
UN = UNIT CONTROL    การควบคุมเปลี่ยนแปลง units
WB = WBLOCK    การทำ wblock
Z = ZOOM    การเปลี่ยนมุมมองแบบเดียวกับ zoom window
ZA = ZOOM-ALL                  การเปลี่ยนมุมมองแบบโชว์ภาพทั้งหมด
ZC = ZOOM-CENTER    การเปลี่ยนมุมมองแบบเลือกจุดที่เราสนใจไว้กลางจอ
ZD = ZOOM-DYNAMIC    การเปลี่ยนมุมมองแบบเคลื่อนไหว
ZE = ZOOM-EXTENT    การเปลี่ยนมุมมองแบบใหญ่ที่สุด
ZP = ZOOM-PREVIOUS    การเปลี่ยนมุมมองแบบย้อนไปมุมมองที่ผ่านมาแล้ว
ZV = ZOOM-VMAS                  การเปลี่ยนมุมมองแบบเล็กลง 0.2 เท่า
ZW = ZOOM-WINDOW    การเปลี่ยนมุมมองแบบใช้ window ครอบ
ZX = ZOOM-SCALE    การเปลี่ยนมุมมองแบบใส่ scale
P = PAN                  การเปลี่ยนมุมมองแบบเลื่อนไปในทิศทางต่าง ๆ 
LI = LIST  แสดงข้อมูลพื้นฐานของส่วนของภาพที่ได้เขียนไปแล้ว
U = UNDO  ยกเลิกคำสั่งที่เราได้ทำไปแล้วและเราสามารถ undo ย้อนกลับไปได้เรื่อย 
ID = IDENTIFY    บอกตำแหน่งที่เราต้องการได้
C1 = COLOR 1    เปลี่ยนเป็นสีแดง
C2 = COLOR 2    เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
C3 = COLOR 3  เปลี่ยนเป็นสีเขียว
C4 = COLOR 4  เปลี่ยนเป็นสีฟ้า
C5 = COLOR 5  เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
C6 = COLOR 6  เปลี่ยนเป็นสีชมพู(บานเย็น)
C7 = COLOR 7  เปลี่ยนเป็นสีขาว
TO = PLMTIX OFF                  ตัวเลขจะอยู่ในแนวเส้น dimension
T1 = PLMTIX ON                ตัวเลขจะอยู่นอกแนวเส้น dimension
UE  การทำให้ curser เอียง
UW  การทำให้ curser ตรง
F2    คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดตัด+ปลาย
F3    คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นโค้ง+
จุดกึ่งกลางเส้น
F4    คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป สี่จุดรอบวงกลม+จุดตั้งฉากกับเส้น
F5    คำสั่งช่วยในการจับส่วนต่าง ๆ ของรูป จับที่โหนด+จับตัวอักษร
F11  ZOOM WINDOW
F12    ZOOM PREVIOUS
CTRL+C                  CANCEL