การตรวจสอบ สันญาณ ของ ช่อง Printer สำหรับ Mach3

ปัญหาหนึ่ง ที่มักพบเสมอใน Minicnc ที่ใช้ PC Computer ควบคุม คือ การทำงานผ่านช่อง Printer ของ PC มักจะเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ซึ่ง สามารถตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้