การ Set Auto Zero สำหรับงาน Impact ด้วย Minicnc

1. Set Probe Pin 2.Edit Button Script
3. Macro Code Auto Zero Z

CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()

ZCur = GetDro(2)
ZMove = ZCur-20.0 'Maximum detection depth 20.0
ZOffset = 1.6 'Probe thickness 1.6
ZSal = ZOffset + 2.0 'After the completion of the probe, put on the 2.0
If GetOemLed (825)=0 Then
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetDro(2)
Call SetDro(2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
Code "F" &CurrentFeed

Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If


Exit Sub   ก่อนดู Clip นี้ กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจ การใช้ Mach3 เบื้องต้น จาก Link นี้ก่อนนะครับระบบนี้อำนวยความสะดวกในการทำงานของ การ Impcat ด้วย Minicnc