บริการ อบรมการใช้ CAD CAM สำหรับ Mini CNC Online

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ และ เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมทางด้าน CAD, CAM  สำหรับ งาน 2D และ 3D
สำหรับออกแบบชิ้นงาน การทำความเข้าใจ ระบบ G Code รวมถึงการใช้งานโปรแกรมทางด้านคอนโทรลเลอร์  
การ set up โปรแกรม. เป็นการอบรมรายบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้อบรมเข้าใจ และสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติกับเครื่อง Mini CNC

เหมาะสำหรับ
1. ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน เครื่องMini CNC งานกัด ,งานแกะสลัก ที่ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบ รวมถึงยังไม่เคยใช้งานเครื่อง Mini CNC หรือเครื่องลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน 
2. ผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ โดยใช้เครื่องMini CNC ช่วยในการทำงาน
3. พนักงาน หรือ บุคลากร ในองค์กร ที่ต้องการเสริมพื้นฐานความรู้ เพิ่มความสามารถให้กับตนเอง
พื้นฐานผู้อบรม : มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นทั่วไปได้ .รายละเอียด
1. แนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง Minin CNC 
    1.1  Mini CNC ทำงานอย่างไร โครงสร้าง และส่วนประกอบเครื่อง ทั้งในส่วน Mechanics , Electronics , Software โปรแกรมคอนโทรลเลอร์ , คำสั่ง G -Code ที่สำคัญ
   1.2  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงาน  ทั้ง  โปรแกรมทางด้าน  CAD , CAM ,Controller
   1.3  การเลือกโปรแกรมใช้งานให้เหมาะสม
   ให้ผู้อบรม เข้าใจ และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่จะทำงานได้ศักยภาพสูงสุด ในการใช้งานเครื่อง
2. การใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบ CAD  ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ ทั้งงานเขียนทั่วไป และเขียนแบบวัตถุ 3 มิติ สำหรับนำไปใช้งานโดยโปรแกรม CAM ต่อไป
   2.1 ฝึกการเขียน ลายเส้น 2D ( Vector  File )
   2.2  ฝึกการใช้ เครื่องมือ แก้ใข และ ปรับแต่ง 2D Vector
   2.3 เรียนรู้ และ ฝึกงานออกแบบ 3D
3. การใช้โปรแกรม CAM เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็น G -Code เรียนรู้ การทำCAM โดยเอาข้อมูลจากโปรแกรม CAD File  ทั้ง งาน2D และ 3D เพื่อสร้าง G Code  ไปกัดงาน
   3.1 การเลือก Tool  ให้เหมาะสมกับการกัดงานในแต่ละแบบ
   3.2 การสร้าง Tool
   3.3  เรียนรู้ขั้นตอนในการเลือกTool
   3.4  การกำหนดขนาดของชิ้นงาน และจุดเริ่มต้น ของงาน
   3.5 การทำ Tool Path
   3.6 การกัดงานแบบต่างๆ
   3.7 การสร้าง G -Code สำหรับกัดงาน
4. การใช้ CNC Controller
   4.1  รู้จัก CNC Controller :  K Cam , Mach3 , GRBL  ที่เป็น Windows Controller 
   4.2  การเลือกใช้ Controller   ทั้ง 3 Mode  : Auto Mode , Manual Mode , MDI Mode
   4.3  การเตรียม Controller  และ การปรับแต่ง
5. การตั้งชิ้นงาน และ set up เพื่อกัดงาน เรียนรู้การใช้งาน เครื่อง Mini CNC
    ผู้อบรมสามารถใช้เครื่อง Mini CNC  เพื่อกัดงานได้  ( โดยใช้เครื่องที่บริษัทฯ  8-10 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำงาน ) โดยใช้แบบงานที่ผู้อบรม เขียนขึ้นมา.
ระยะเวลาอบรม :  32  ชั่วโมง 
รูปแบบการอบรม  : 1.  อบรมที่บริษัทฯ  หรือ
                        2.  อบรมออนไลน์  วันละ 2 ชั่วโมง  8 วัน เวลาที่เหมาะสม คือ หลัง 20.00 น.


ตัวอย่างการสอน ผ่าน Online


ผลงานส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียนกับ Panmaneecnc
https://www.facebook.com/vimutti.sirithanahttps://www.facebook.com/waterimelonค่าใช้จ่าย  :  15,000 บาท / ท่าน
หมายเหตุ : ค่าบริการนี้ จะถูกหักออกหากค่าสินค้าประเภท Minicnc หากผู้รับอบรม ซื้อ สินค้าประเภท Minicnc จาก Panmaneecnc ในภายหลัง  ไม่เกิน 3 เดือน          

การติดต่อ และ ข้อมูลเพิ่มเติม  :

Tel. 086 376 2072 
Line ID : panmaneecnc
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดทางเทคนิค panmaneecnc1@gmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา : 09.00 - 18.00 น.
เวลานัดหมายหลังเวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา :18.00 - 20.00 น.(กรุณานัดหมายล่วงหน้าในเวลาทำการ)